https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Връзката наука-бизнес-образование ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 02 Август 2013 11:27, CSR News

 

Изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес е основата за развитие на икономика, базирана на знанието. Икономика на знанието е понятие, което обхваща напредъка в науката и технологиите и въздействието, което те оказват върху икономическия и социалния живот.

Знанието и образованието се разглеждат едновременно като:

•    бизнес продукт - образователни и иновативни интелектуални продукти и услуги могат да бъдат изнасяни с висока печалба;
•    актив, който може да произвежда стойност;

 

Екип на Световната банка е разработил инструмент за оценка на напредъка на отделните страни в ‘икономика на познанието’ (повече на адрес http://www1.worldbank.org/gdln-scripts/programs/kam2002/kamscript.exe/show_page). Той съдържа 69 показателя покриващи четири основни стълба:

•    I СТЪЛБ: Благоприятна икономическа, институционална среда и управление за развитие на предприемачеството
•    II СТЪЛБ: Добре развита информационна инфраструктура;
•    III СТЪЛБ: Съзидателен и добре обучен човешки капитал;
•    IV СТЪЛБ: Национална иновационна система способна да реализира продукти с високо съдържание на знание.


Постигането на интелигентен растеж и изграждането на общество, базирано на знанието, ще се случи чрез повишаване на качеството на научните изследвания и образованието. Постигането на тази цел е обвързано с постигането на редица резултати в рамките на пет приоритета –
•    първият е посветен на научните изследвания и технологичното развитие;
•    вторият – на връзката между образованието;
•    бизнеса и трудовата заетост;
•    третият приоритет е свързан с образованието като фактор за социално приобщаване;
•    четвъртият е посветен на образованието и ученето през целия живот;
•    последният се отнася до подобряването на образователната инфраструктура.


Знанието и информацията са играли съществена роля в цялата човешка история, но днес, в ерата на глобализацията, под знака на развитието и напредъка на информационните и комуникационните технологии, се обръща особено внимание на ролята им. Предвид транснационалния характер на корпорациите концепцията за корпоративна социална отговорност се очертава като ключов фактор за преодоляване на дигиталното разделение. Корпорациите са от решаващо значение за успешния преход на развиващите се и слабо развитите страни до икономиката на знанието и впоследствие до обществото на знанието.


Всеки анализ на CSR в настоящия контекст не може да избегне разбирането на процеса на глобализация, както е маркирано от две различни тенденции, едната - относно нарастващата интеграция и взаимозависимост и другата за увеличаващи се разпокъсаност и зависимост. Корпоративни глобалистите виждат взаимозависимостта като възможност не само за печелене на пари, но също така и за икономическото развитие на развиващите се и слабо развитите страни. Според генералния секретар на ООН Кофи Анан, "Ако не можем да направим така, че глобализацията да работи за всички, в крайна сметка тя няма да работи за никой. Затова е важно да се привлече бизнеса в изграждането на липсващите връзки в социална инфраструктура на новата глобална икономика ".

Бизнесът и правителствата трябва да работят заедно, за да управляват огромната промяна, която информационните технологии носят със себе си. От решаващо значение за успешното управление на промените е силният акцент върху образованието, както и гарантираният достъп до Интернет за всички членове на обществото. Това означава, обучение на учители сега, а не едно цяло поколение да чака, докато нова група от преподаватели придобие компютърни и IT умения. Пример за такова обучение е проектът Shiksha (оценен на 20 милиона долара), започнат от Microsoft за подобряване на компютърно обучение в Индия, по който са били обучени почти 741 000 учители, които са възпитавали 36 милиона ученици в цялата страна.Повече за проекта може да прочетете тук.


„Ако ти имаш една ябълка и аз имам една ябълка и си ги разменим, тогава всеки от нас все още ще има по една ябълка. Но ако ти имаш идея и аз имам идея и си ги разменим, тогава всеки от нас ще има по две идеи.”
Джордж Бърнард Шоу


За разлика от много други ресурси, които се изчерпват ако ги споделим с другите, знанието може само да се обогати. За да се поддържа просперитет, мир и стабилност в глобалната епоха на ИКТ, е от съществено значение, всички ключови заинтересовани страни да дадат своя принос в процеса на глобално управление чрез ефективно управление на знанието. Усилията в тази посока трябва да се започнат от ниво училище, като корпорации могат да допринесат чрез социални инвестиции в образователния сектор, чиято възвръщаемост в дългосрочен план ще бъде значителна както корпорациите и правителството, така и за общността, към които е насочена.

Източник: "Corporate Social Responsibility, Education and Technology" Saswati Chanda

Превод: Радостина Славкова

Powered by Web Agency