https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg

Корпоративна социална отговорност (КСО) (Corporate Social Responsibility (CSR) - „концепция, при която компаниите интегрират на доброволна основа дейността си по опазване на околната среда и социалните си инициативи в своите бизнес стратегии и във взаимодействие с всички заинтересовани лица” (Съобщение на Европейската комисия (ЕК) от март 2006 г. „Прилагане на партньорство за растеж и работни места: да направим Европа пример за подражание за прилагане на КСО”)

 

КСО се отнася към основните заинтересовани лица в една фирма или институция, но по етичен или отговорен начин. Под "етично или отговорно" се има предвид  третирането на заинтересованите страни по начин, който се счита за приемлив в цивилизованите общества. Социалната отговорност включва както икономическа, така  и екологична отговорност. Заинтересованите лица са не само в рамките на една фирма, но и извън нея. По-широката цел на социалната отговорност е да се създава все по-висок стандарт на живот за хората в и извън корпорацията, като същевременно се запазва нейната рентабилността.

(оригинален източник: Michael Hopkins: A Planetary Bargain: Corporate Social Responsibility Comes of Age (Macmillan, UK, 1998) Актуализирано: юли 2009)

 

Корпоративна филантропия - начин да дадеш нещо обратно към местните общности, подобрявайки качеството на живот за служители, практикувайки корпоративно гражданство

 

Заинтересовани страни (Stakeholders) – държавните институции, бизнеса, социалните партньори, неправителствените организации, в това число и организациите за защита на потребителите, потребителите, академичните среди, медиите.

 

Социална отговорност - отговорността на една организация за въздействията от нейните решения и дейности върху обществото и околната среда; социалната отговорност се реализира чрез прозрачност и етично поведение и допринася за устойчивото развитие, здраве и благополучие на обществото; взема предвид очакванията на заинтересованите страни; съответства на приложимото законодателство и е съвместима с международните норми на поведение; интегрирана е навсякъде в организацията и се практикува в нейните взаимоотношения. (Проекто-стандарт ISO 26000)

 

Социално отговорно поведение – поведение, насочено към поемане на отговорности за въздействия върху обществото и околната среда, вследствие на реализирани решения и дейности; отговорност, проявяваща се чрез прозрачност и етично поведение.

 

AccountAbility 1000 (AA1000): е стандарт, които подпомага една организация при определяне на цели и задачи, за измерване на напредъка, постигнат според тези цели, финансовия контрол и отчетност на изпълнението, както и механизмите за обратна връзка.

 

Съвместна бизнес-социална инициатива (Business Social Compliance Initiative (BSCI): Това е бизнес инициатива, за подобряване на условията на труд по устойчив начин чрез съвместните усилия на компаниите. Тя предлага на компаниите цялостна система за наблюдение и квалификация, обхваща всички продукти, произхождащи от която и да е държава.

 

Корпоративно гражданство (Corporate Citizenship (CC) се дава на бизнес, който отдава еднакво голямо значение както на своя социален и екологичен принос, така и на финансовия си резултат.

(Източник: Simon Zadek The Civil Corporation, (p7, Earthscan, London, 2001)

 

Корпоративно управление (Corporate Governance (CG):  корпоративното управление се занимава с поддържане на баланс между икономическите и социалните цели и между индивидуалните и общите цели. Рамката на корпоративното управление е създадена, за да насърчи ефективното използване на ресурсите и едновременно с това да се изисква отчетност за стопанисването на тези ресурси. Целта е да се хармонизират, колкото е възможно, интересите на хората, корпорациите и обществото.

(Източник: Sir Adrian Cadbury in ‘Global Corporate Governance Forum', World Bank, 2000)

 

Социално отговорни инвестиции (Socially Responsible Investment (SRI):това са онези финансови решения, при които решаваща роля за избора на инвеститора по отношение на проект или предприемач, в които да вложи парите си, имат неговите ценности и принципи.


Корпоративна устойчивост (Corporate Sustainability): съгласува продуктите и услугите на организацията с очакванията на заинтересованите страни, като по този начин добавя икономическа, екологична и социална стойност

(Източник: Price WaterhouseCoopers)

 

Етика: наука за морала в човешкото поведение.

(Източник: Oxford Dictionary)

 

Етично счетоводство (Ethical Accounting): е процес, чрез който компанията провежда диалог с основните заинтересовани страни, за да докладва за минали дейности с цел очертаването на бъдещите действия.

(Източник: John Rosthorn: Business Ethics Auditing - More than a Stakeholder's Toy (Journal of Business Ethics 00: 1-11, 2000, Kluwer Academic Publishers, Netherlands)

 

Етичен одит(Ethical Auditing): редовни, пълни и документирани изчисления, регистриращи наличието на съответствие с публикуваните политики и процедури на дружеството.

(Източник: John Rosthorn: Business Ethics Auditing - More than a Stakeholder's Toy (Journal of Business Ethics 00: 1-11, 2000, Kluwer Academic Publishers, Netherlands)

 

Етично счетоводство (Ethical Book-Keeping): систематично, надеждно поддържане на достъпни регистри за корпоративните дейности, които отразяват управлението и поведение на компанията.

(Източник: John Rosthorn: Business Ethics Auditing - More than a Stakeholder's Toy (Journal of Business Ethics 00: 1-11, 2000, Kluwer Academic Publishers, Netherlands)

 

Асоциацията за честен труд (Fair Labour Association (FLA): Една организация, която използва ILO като основни трудови стандарти за оценка на практиките за честен труд във вериги за доставки на компаниите.

 

Глобалната инициатива по отчетност (Global Reporting Initiative (GRI): набор от принципи, идеи и полезни показатели при отчитане на КСО.

 

Международната организация по стандартизация (International Standards Organisation (ISO):  организация на ООН, която предоставя признати стандарти като ISO26000 за корпоративна социална отговорност.

 

Алианс за международна социална и екологична акредитация и етикетиране (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL): Алиансът е световният център за социални и екологични системи за стандарти. Установените правила за добри практики на ISEAL са международни референтни документи за надеждни социални и екологични стандарти. Спазването им е условие за членство.

 

Ключови показатели (Key Performance Indicators (KPIs): редуциран набор от мерки или показатели, които показват най-важните аспекти на обекта, които измерват.

 

Публично-частното партньорство (ПЧП) (Public Private Partnerships (PPP):  партньорства между частни компании и публични институции в едно съвместно предприятие за изпълнение на проекти и програми за благото на обществото.

 

Свидетелство на репутация (Reputation Assurance):  набор от общи принципи за бизнес средата,събрани за да предоставят данни и информация за тенденциите.

(Източник:John Rosthorn: Business Ethics Auditing - More than a Stakeholder's Toy (Journal of Business Ethics 00: 1-11, 2000, Kluwer Academic Publishers, Netherlands)

 

Sarbanes-Oxley (SOX): това е част от законодателството на САЩ, което налага стандартите за конфликта на интереси и по-голяма прозрачност при отчетността на компаниите

 

Social Accountability 8000 (SA8000): международен стандарт за правата на човека в индустриална среда, създадена от CEPAA(Council on Economic Priorities Accreditation Agency) в САЩ.

 

Социални отчети (Social Reporting): отчети за осъществени инициативи като израз на социално отговорно поведение съгласно установени критерии.

 

Устойчиво развитие (Sustainable Development): измерване на въздействието върху околната среда, подобренията, мониторинг и докладване.

(Източник:John Rosthorn: Business Ethics Auditing - More than a Stakeholder's Toy (Journal of Business Ethics 00: 1-11, 2000, Kluwer Academic Publishers, Netherlands).

Powered by Web Agency

 

CSR Видео

Най-четени статии