Global Compact ПДФ Печат Е-мейл

Глобалният договор на ООН стартира в България през януари 2003г. под егидата на президента Първанов. Инициативата обединява на доброволен принцип широк кръг компании и организации, приели принципите на отговорното корпоративно гражданство. Глобалният договор призовава активни и социално отговорни компании да възприемат и приложат в техните дейности десет универсални принципа в сферата на околната среда, работните стандарти, човешките права и борбата с корупцията. Глобалният договор има за цел да ангажира бизнеса в борбата с главните социални и екологични предизвикателства, които растящата глобализация влече след себе си.

От своя старт в България Глобалният договор обединява повече от 120 компании в неформална мрежа. Българската мрежа на Глобалния договор е неформално сдружение на компании, неправителствени организации и академични институции, които споделят принципите на Глобален договор и прилагат социално отговорни практики; стремят се да обменят опит, инициират диалог или партньорства с други лица, като правителството, местните власти, работодателските организации, организациите на гражданското общество и академичните институции. За да се усили и повиши ролята на мрежата на Глобалния Договор в България, през 2006г. бе е въведена структура за управление, състояща се от Консултативен Съвет и Секретариат. С приключването на подкрепата на ПРООН България, мрежата на ГД трябваше да идентифицира и формулира стратегия за устойчивост. В периода 2009-2010г. членовете разбработиха институционална рамка за бъдещото организационно развитие.

В резултат на това Сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН” бе учредено на 10 септември 2010г от 20 водещи компании и организации, членове на Глобалния Договор на ООН. Сдружението се управлява от Национален Съвет с председател Овергаз Инк и Контролен съвет.

Сдружението е отворено за нови членове. Очаквайте обявяването на критериите за членство и процедурата за приемане. Тук можете да намерите Устава на Сдружението

Powered by Web Agency