https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Добри практики за компенсиране на биологичното разнообразие ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 09 Юли 2010 22:27, EcoMedia

biodiversity Всяка човешка дейност оказва влияние на околната среда. Важното е да се стремим към устойчиво развитие, т.е. към минимизиране на отрицателните въздействия. Как се постига това в минната индустрия?

Минералите и металите имат ключово значение за модерния живот и са особено важни за икономическото и социално развитие на много страни. Гарантирани доставки са необходими, за да се посрещнат нуждите на растящото население на планетата и за реализация на очакванията за подобряване качеството на живот, най-вече в развиващия се свят.

Ако бъдат правилно интегрирани в регионалното развитие и в стратегиите за опазване на природата, инвестициите свързани с минната индустрия могат да допринесат за облекчаване на бедността в райони, богати на биологично разнообразие, както и да насърчат устойчиви подобрения в здравеопазването, образованието и стандарта на живот на национално и местно ниво.

 

За поддържане на устойчивото развитие във всяка област има добри практики, които е добре да бъдат ползвани. Макар и да не е очевидно, минната промишленост може да допринася за опазване на биологичното разнообразие. Водещи минни компании вече прилагат възможности по места и търсят и инициират дейности за увеличаване на своя принос към опазване на биологичното разнообразие.

Рио Тинто, минна компания за добив на алуминий, мед, диаманти, въглища и уран, злато, индустриални минерали и желязна руда

Ние целим да имаме нетно позитивно въздействие върху биологичното разнообразие

Рио Тинто работи в партньорство с международни неправителствени организации, които играят ключова роля в изграждане на разбиране и стратегии за управление на проблемите свързани с опазване на природата. Компанията активно допринася към тези партньорства с финансови средства и с управленски и технически капацитет.

Rio Tinto and birdlife International – глобална помощ с местни инициативи

Ежегодните наблюдения на птици - насърчаване на интерес към птиците и организиране на наблюдения на птици на действащи обекти на Rio Tinto по света. Приятна възможност за служителите и техните семейства, както и за местната общност, да споделят своята любов към птиците. В някои обекти на Rio Tinto тези събития са част от дългосрочните програми за мониторинг на околната среда.

Проекти за опазване на биологичното разнообразие - подпомагането и развитието на екотуризъм в Южна Африка, проекти за обучение за дивата природа в училища в Зимбабве, определяне на консервационно значими зони в САЩ и изследване на орнитологичното разнообразие в обектите на Rio Tinto в Австралия.

- развитие на туризъм свързан с наблюдението на птици - обучение на местни гидове и развитие на туристическа инфраструктура

- създаване на резерват за крайбрежни водни птици – увеличаване на популации от защитени видове - Kennecott Inland Sea Shorebird Reserve, САЩ

-  запазване на крайбрежни гори в Мадагаскар – консервационна програма на видове от  голямо значение и съхранение на местни традиции и поминък

De Beers реализира множество инициативи за опазване на биоразнообразието, защита на застрашената фауна и флора и популяризиране на устойчиво ползване на екосистемите в партньорство със засегнатите страни.

С цел опазване на биоразнообразието, наред с разработването на големия диамантен рудник Venetia, De Beers закупува 40,000 ха и създава Venetia Limpopo Nature Reserve. Така възстановява естествените екологични процеси и създава екологични и икономически изгодни практики за стопанисване на земята, които да гарантират ползи и възможности за региона и местното население. Работи за създаване на трансграничен „парк на мира” за Южна Африка, Ботсуана и Зимбабве.

-  насърчава развитието на микро -, малък - и среден бизнес;

-  инвестира в социални дейности – информационни кампании, помощ за училища, намаляване на бедността и бизнес развитие;

-  активно насочва внимание към отпадъците – рециклиране, възвращаемост, вторична употреба;

-   инвестира в инициативи за възстановяване на земи, повлияни от минни дейности

-  обучения за екологични и бизнес умения;

Alcoa, лидер в производството на алуминий

Опазването на биоразнообразието е ключов фактор в планирането на нови или разширяването на съществуващи дейности, ликвидирането на изчерпани обекти и в ежедневното управление на земите, собственост на Alcoa. Подходът на компанията включва избягването на уязвими зони, намаляване разрушаването на природни местообитания и тясно сътрудничество с местната общност и регулаторните органи.

The Right Thing to Do – Фондация Alcoa учредява 6 годишна стипендиантска програма с фонд от 8.6 млн. долара в сферата на природозащитата и устойчивото развитие за провеждане на изследвания, които да се предоставят безплатно на компании и неправителствени организации;

Ten Million Trees – започната в деня на Земята през 2003 г., програмата Десет милиона дървета отчита броя на дърветата, лично засадени от служители на Alcoa по цял свят. Тези дървета се засаждат в допълнение към залесяванията, които компанията предприема рутинно като част от програмите си за рекултивация. Целта е до 2020 г. да бъдат засадени десет милиона нови дървета, които ще поглъщат повече от 250,000 тона въглероден диоксид годишно по време на живота си;

Възстановяване на гори jarrah – Алкоа експлоатира две бокситни мини в югоизточна Австралия. Едната е най-големият производител на боксит в света. Целта на Alcoa е след периода на експлоатация на мините да възстанови предишното земеползване: производство на дървесина, водоизточници и възможности за отмора. Най-добрият начин за постигане на тази цел е възстановяването на jarrah горите на териториите на мината.

BHP Billiton

Няколко от обектите на фирмата са разположени в или край местности с висока консервационна стойност. Основен приоритет е намаляването на всякаква вреда, нанесена на биоразнообразието.

Природозащитни изследвания и програми;

Биологичен мониторинг в басейна на река Upper Oliphants в Middelburg Mine, Южна Африка

Инициативата „Growing Together” за опазване на голямата панда, в партньорство с China Conservation and Research Centre в Югоизточен Китай. Тази инициатива помага в опазването на местообитанията и популациите на пандата, както и в образователни програми. Акцентът на партньорството е дългосрочна грижа за две малки мечета-панда, родени в Wolong Nature Reserve през 2006-та, както и създаването на програми за обучение към местни училища в района на Pilbara, Западна Австралия.

Нефтодобивният район Angostura, който е 45% собственост на BHP Billiton се намира в Тринидад, който е хабитат за величествената кожеста костенурка – най-голямата морска костенурка. Създаването на Turtle Village Trust цели опазването на този вид костенурки да се превърне в катализатор за еко-туризма.

 

Примери от България

Резерват за водни кончета

Резерватът за водни кончета е създаден и се управлява от Фондация Зелена България в местност от 30 000 м2. Проектът започва през 2004 г. и продължава до днес. Резерватът е изкуствено създадено езеро, което пресъздава типичните местообитания и цели да привлече местни видове и да доведе до увеличение на техните популации. Проектът, също така, цели да доведе природата по-близко до хората и има образователна функция. Резерватът е лесно достъпен и предлага на посетителите места за отдих

Фондация Геа Хелония има рехабилитационен център за костенурки не далеч от черноморското крайбрежие на частен имот от 2 500 м2. Проектът започва през 2002 г. и продължава и до сега. Центърът е открит в реакция на почти тоталното застрояване на Северното Черноморие, което води до унищожаването на естествените местообитания на два застрашени вида костенурки: шипобедрената (Тestudo graeca) и шипоопашатата (Testudo hermanni).

WWF, заедно с местни общини и лесничейства, изпълнява проект за залесяването на 4 острова (с обща площ от около 80 000 м2) в река Дунав с дъбови насаждения.

„Челопеч Майнинг” ЕАД

Дружество за добив на медно-златни руди от находище „Челопеч”. За дружеството от изключително значение е да се грижи за околната среда и да развива биоразнообразието в областта на рудника. Затова освен че рудодобивът е в пълно съответствие със законите и изискванията на българското и европейското законодателство и се ръководи от корпоративна Политика за опазване на околната среда и устойчиво развитие,след като „Челопеч Майнинг” ЕАД поемат добива на руда в Челопеч през 2004г., компанията стартира редица дейности и програми с цел грижа за околната среда и биоразнообразието.

От една страна разработва мащабна мониторингова програма на територията на предприятието и в с. Челопеч включително Метеорологичен мониторинг в 2 пункта. Прави мониторинг на атмосферния въдух, на източниците на прахо-газови емисии от производствената дейност; шум и взриво-сеизмично въздействие, водите, отпадъците, почвите. Предстои стартиране на програма за биологичен мониторинг.

От друга страна предприятието често организира мероприятия за опазване и възстановяване на горите в близост до рудник Челопеч. Също така извършва разделно събиране на отпадъци на територията на Дружеството – за целта е проведено обучение на целия персонал, разпространени са необходимите контейнери, въведени са и се спазват утвърдените процедури и работни инструкции.

Добрите практики на „Челопеч Майнинг” ЕАД могат да се очертаят накратко със следните събития - през месеците април и ноември 2009 г. при съвместна инициатива с Държавно горско стопанство град Пирдоп и община Челопеч, в градската паркова част на с. Челопеч бяха засадени многогодишни сребристи липи. Освен това във вододайната зона над с. Челопеч, в зона на старо пожарище, бяха засадени над 7500 бр. букови насаждения. Дружеството има план в следващите три години да се грижи за 20 дка млада букова гора като финансира попълването и отглеждането на създадената култура.

С цел увеличаване на биоразнообразието района на Средногорието, по съвместна инициатива на Ловната дружинка в с. Челопеч и „Челопеч Майнинг” ЕАД ежегодно се закупуват и разселват фазани и яребици.

Встрани от екологичните иницативи, компанията финансира проекти по благоустрояване, изграждане и подобряване на инфраструктурата на обекти в общините Челопеч и Чавдар и кметствата Карлиево и Църквище. Също така осигуряване на финансови средства за културни, социални и образователни дейности за същите населени места.

Автор: Петър Петров

Източник: EcoMedia

Powered by Web Agency