Проект "Информирани и здрави" ПДФ Печат Е-мейл
Други проекти
Петък, 24 Февруари 2012 12:24, CSR News

 

Проект BG051PO001-5.3.01 „Информирани и здрави” се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.3. „Работоспособност чрез по-добро здраве”.

Общата стойност на проекта е 4 692 754.30 лева.

Срокът на проекта е 48 месеца. Стартирал е на 21 май 2009 г. и се предвижда да приключи до 21 май 2013 г.


Общата цел на проекта е подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на активния трудов живот на населението и поддържане на здрава работна сила чрез повишаване нивото на знания, умения и мотивация за здравословен начин на живот. 

Специфични цели на проекта са:

1. Повишаване информираността, особено на уязвимите групи по отношение на поведенческите рискови фактори, свързани със значителната консумация на готварска сол, употребата на психотропни вещества сред младите хора, тютюнопушенето, производствения, битовия и транспортния травматизъм.

2. Начало на промяна в поведението по отношение на посочените рискови фактори чрез повишаване познанията за здравословен начин на живот и възможностите за ограничаване на травматизма сред целевите групи.

Изпълнени дейности:

 • Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за извършване на одит за целите на проекта;
 • Създаване на тематична работна група и провеждане на срещи на групата;
 • Извършване на анализ на потребностите и проблемите на целевите групи;
 • Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за провеждане на встъпително проучване за познанията, нагласите и промяна на поведението и уменията за здравословен начин на живот сред целевите групи и финално проучване за познанията, нагласите и промяна на поведението и уменията за здравословен начин на живот и възможностите за ограничаване на рисковете от производствен, битов и транспортен травматизъм сред целевите групи;
 • Извършване на встъпително проучване на познанията, нагласите за промяна в поведението и уменията за здравословен начин на живот;
 • Подготвени процедури за избор на изпълнител на 2 национални конференции в началото и края на проекта и 12 обществени обсъждания (кръгли маси) по време на проекта; Изработване на ръководства за добра практика, Графично оформяне и отпечатване на четири ръководства за добра практика и два доклада от репрезентативните проучвания за познанията, нагласите и уменията за здравословен
 • начин на живот сред целевите групи в началото и края на информационните кампании.

 

Предстоящи  дейности:

 • Изработване на ръководства и наръчници за добра практика:

 

-        Методически наръчник за успешни подходи и добри практики за ползване от работещите в областта на превенцията на употребата на психотропни вещества;

-        Ръководство  за добра практика за медицинските специалисти относно оценка и контрол на риска при пушачи

-        Ръководство  за добра практика за медицинските специалисти относно оценка и контрол на риска при производствен травматизъм;

-        Методически наръчник за успешни подходи и добри практики за производители на храни с ниско съдържание на сол.

 • Провеждане на две национални конференции и 12 обществени обсъждания за дискутиране на значими за обществото проблеми и популяризиране на дейностите на информационните  кампании;
 • Провеждане на национални здравни информационни кампании, насочени към намаляване на:

 

-        консумацията на готварска сол:

-        употребата на психотропни вещества сред младите хора:

-        тютюнопушенето:

-        производствения травматизъм:

-        битовия травматизъм:

-        транспортния травматизъм:

 • Провеждане на финално проучване за познанията, нагласите за промяна в поведението и уменията за здравословен начин на живот и възможностите за ограничаване на рисковете от производствен, битов и транспортен травматизъм сред целевите групи.

 

Очакваните резултати от реализацията на проекта са:

-        повишаване качеството на човешкия капитал чрез подобрен здравен статус и намалени вредни за здравето навици;

-        разширяване на познанията, уменията и нагласите на населението за здравословен начин на живот и ограничаване на рисковете от производствен, битов и транспортен травматизъм;

-        формиране на нови ценности за отговорно поведение към самия себе си, околните и заобикалящата среда;

 

Цялостно управление и администриране на проекта се изпълнява от Министерство  на здравеопазването.

Изпълнителите на всички дейности се избират при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и правилата за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от МЗ, когато се финансират със средства от ЕС.

 

Powered by Web Agency

 

CSR Видео

За Теб

Стипендиантската програма на Фондация „Еврика“ се провежда за четиринадесета поредна година

За четиринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно  в  десет области:

Конкурси за теб | Фондация "Еврика"

Прочети..

Стани експерт „Връзки с обществеността“ във фондация Сийдър

Експерт „Връзки с обществеността“ (по заместване)   Фондация „Сийдър“ обявява свободно работно място по заместване за длъжността Експерт „Връзки с обществеността“ в централния си офис в гр. София. Търсим...

Конкурси за теб | CSR News

Прочети..

Присъедини се към екипа на Фондация „Сийдър“

Фондация „Сийдър“ обявява свободно постоянно работно място за длъжността Директор „Развитие“ в централния си офис в гр. София. Търсим енергичен, инициативен и отговорен човек, който:   Планира и управлява процеса...

Конкурси за теб | CSR News

Прочети..

Събития и Обучения

NOEVENTS