Как да гарантираме правата на децата, настанени в среда, близка до семейната Печат
Новини - Общество
Вторник, 23 Февруари 2016 14:37, SOS Детски селища България


SOS Детски селища ще обучава професионалисти, които работят с деца в алтернативна грижа

Семейството е най-добрата среда за развитие на детето, но има деца, които поради различни причини живеят в алтернативна грижа: в приемни семейства, в малки групови домове (центрове за настаняване от семеен тип) или преходни жилища. Тези деца са поставени в неравностойно положение, непознато за децата, живеещи в родните си семейства, и правата им често биват пренебрегвани и нарушавани.

 

В продължение на много години Международната организация SOS Детски селища работи, за да гарантира спазването на правата на тези деца и тяхното интегриране в предоставянето на грижа. Нашият подход е комплексен, тъй като обхваща структурите и институциите, специалистите в системата за грижа за деца и самите млади хора. Именно затова SOS Детски селища България стартира обучение на тема „Как да гарантираме правата на децата, настанени в среда, близка до семейната“. Обучението ще се проведе на 11 и 12 февруари в София, 18-19 февруари във Враца, 25-26 февруари в Благоевград, и 9-10 март в Търговище.

 

То цели да запознае групи от специалисти, работещи с деца в грижа, с  международните стандарти и принципи, свързани с правата на детето — и най-вече да свърже това с всекидневната работа и предизвикателствата, възникващи в сферата на алтернативната грижа. Курсът има за цел да предостави на участниците информация, мотивация и стратегии, които те могат да използват, за да гарантират правата на детето във всекидневната си работа. Целта е това да допринесе за по-високото качество на грижата и за култура на зачитане на правата на детето.

Обучителната програма е изготвена от Международната организация SOS Детски селища в рамките на проект, съфинансиран по програмата „Основни права и гражданство“ на Европейската комисия. Проектът е реализиран посредством международни и национални партньорства между Международната организация SOS Детски селища, Съвета на Европа, Еврочайлд, SOS Детски селища България Хърватия, SOS Детски селища Естония, SOS Детски селища Франция, SOS Детски селища Унгария, SOS Детски селища Италия, SOS Детски селища Латвия и SOS Детски селища Румъния. Асоцииран партньор за България е Национална мрежа за децата.

Конкретните цели на проекта са:

1. Да се повиши капацитета на професионалистите, които работят с деца в алтернативна грижа да прилагат във всекидневната си работа подход, основан на правата на децата.

2. Да се ангажират ключови заинтересовани страни на национално и Европейско ниво, за да стане обучението минимално изискване към специалистите, които имат отговорности за децата, живеещи в алтернативна грижа.

Бенефициенти на проекта:

100 професионалисти, ангажирани в алтернативни услуги в България и 800 в Европа;

Деца и младежи в алтернативна грижа

Powered by Web Agency